👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس

برای اندازه گیری ساختار هدف های ادراک شده کلاس از مجموعه مقیاس های الگوهای یادگیری سازگار Midgley و همکاران استفاده شده است. این مجموعه شامل 26 مقیاس است که با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود. در این پژوهش از 3 مقیاس ساختار هدف تبحری، ساختار هدف عملکردگرا و ساختار هدف اجتناب از عملکرد استفاده شد.

در این ابزار گویه های 1 تا 6 ساختار هدف تبحری، گویه های 7 تا 9 ساختار هدف عملکردگرا و گویه های 10 تا 14 ساختار هدف اجتناب از عملکرد را ارزیابی می کنند.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پرسشنامه مهارتهای بین فردی مجوعه مقالات آموزش باز و آموزش از راه دور مقاله بررسی نقش ورزش های روزمره بر سلامت انسان پاورپوینت بررسی كلن كردن ژن فایل پاورپوینت کم خونی ناشی از فقر آهن و سایر کم خونی های تغذیه ایی